امروز : دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

مدیرموسسه قرآنی بیت النور هرمزگان
تربیت بیش از ۲۰ هزار باسواد قرآنی و ۳۰۰۰ حافظ/دوره های حفظ کل در ۳۸ شعبه موسسه بیت النور برگزار می شود

مدیرموسسه قرآنی بیت النور از برگزاری دوره های آموزش حفظ کل در سه مقطع تحصیلی در ۳۸ شعبه این موسسه خبرداد و گفت: تا کنون این موسسه بیش از ۲۰ هزار نفر باسواد قرآنی و بیش از سه هزار حافظ تربیت کرده است.

گزارش تصویری